През август 2013г., Фондация Бауерзакс започна реализацията на проекта  „Активнo гражданство – подходът Бауерзакс”  с подкрепата на Финансовия Механизъм на Европейската Икономическа Общност.

Проект „Активно гражданство – подходът Бауерзакс“ имаше за цел повишаване на степента на гражданско участие в процеса на вземане на решение на местно ниво и решаването на три проблема: липса на информация; ниско ниво на доверие към институциите и нарушен диалог между граждани и местна власт, вкл. отсъствие на разработени механизми за гражданско участие в община Пловдив. Като предпочитан метод за участие в процесите на управление на общността, гражданите избират дарителски кампании – метод който е пасивен и рядко води до промяна в политиките. Липсва достатъчна осведоменост за съществуването на разнообразни и ефективни методи на гражданско участие. Проектът включва: 1) провеждане на информационна кампания, повишаваща знанието и осведомеността на гражданите за методите за участие в общността; 2) утвърждаване и провеждане на механизъм „гражданско жури“ с широко гражданско включване и информационни срещи. В рамките на 14 месеца бяха проведени 6 срещи по метода „гражданско жури“, като целта е формулиране на гражданско становище/препоръки относно решаването на даден въпрос/и, представен/и пред местната власт.

Проектът подпомогна улесняването на диалога между граждани и местни власти, позволявайки на участвалите граждани да формулират над 90 препоръки. Екипът по проекта разработи и приложи на практика (по налични данни за първи път в България) механизъм за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно ниво тип „гражданско жури”. Методът „гражданско жури” бе модифициран, включвайки засилена публичност, видеозаписи и анкети, които позволиха на по-голяма група от хора да подкрепят формулираните препоръки и становища. Участие като „свидетели” в заседания „гражданско жури” взеха главно независими експерти и представители на частния сектор.  Основната целева група успя да се включи в проекта, формулирайки голям брой препоръки към местните власти, като част от тях бяха взети под внимание при формирането на местни политики. Видеозаписите и преките излъчвания на работата на „гражданското жури” могат да бъдат намерени в изградената платформа.