Проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински съвет Пловдив” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обща цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на град Пловдив.

Специфична цел на проекта е да допринесе за повишаване на прозрачността в работата на комисията по „Устройство на територията и жилищна политика“ към Общински съвет Пловдив.

За постигане на тази цел, от месец юни 2015 г. стартира регулярно наблюдение на заседанията на „Комисията по устройство на територията и жилищна политика” на Общински съвет Пловдив, последвано от експертен анализ на информацията, разпространявана под формата на доклад сред заинтересовани страни. Предвижда се също така и идентифициране и работа с активни НПО, неформални групи, журналисти и граждани. Основни ползватели на резултатите от проекта са НПО, неформални групи, граждани и вземащите решения.

Период на изпълнение на проекта: 28.05.2015 – 28.03.2016 г.

Общ бюджет: 21 924 евро (90% безвъзмездна финансова помощ от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и 10.03% съфинансиране от фондация Бауерзакс).

Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Повече информация за финансиращата програма може да намерите на нейната интернет страница: www.ngogrants.bg