През 2015г. Фондация Бауерзакс създаде методология за измерване на икономическите ефекти от събития с нестопански характер. Бе изградена широка коалиция от консултанти партньори, сред които Фондация Бауерзакс, Индъстри Уоч, Факултетът по Социология към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Фондация Отворени Изкуства. Вярваме, че тази методология е ценна за широк кръг от потребители, вкл. културни оператори и други грантополучатели, донори – публичен и частен сектор, медии и активни граждани.

Обект на пилотното тестване на методологията бяха общите икономически ефекти от фестивала Нощ/Пловдив 2015. Проведохме 958 анкети на терен с помощта на 40 доброволци. Използвахме три допълващите се метода за оценка на ползите и стопанските ефекти.

Резултатите от анализа на ползите и разходите сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на Нощ/Пловдив 2015, приходите за икономиката са в размер на 4 лв. Пределният приход, който е резултат от 42 000 посещения направени от 31 000 уникални посетителя в рамките на двете фестивални вечери, е в размер на 783 000 лв.

Чрез метода на пътните разходи бе възможно да се изгради консервативен сценарий, на база на който да се изчисли каква е сумата, на която посетителите на фестивала оценяват полученото благо. С метода на пътните разходи бе направена консервативна оценка на „склонността да се плати” в размер на 204 000 лв.

На база на оптимистичния сценарии, получен чрез измерване на заявените предпочитания на посетителите на Нощ/Пловдив 2015, бе изчислена „склонност да се плати” в размер на 589 000 лв.
Получената стойност не замества, а допълва ползите, генерирани за местната икономика, което позволява да изчислим общата икономическа стойност на Нощ/Пловдив 2015.

Общите ползи, получени в резултат на Нощ/Пловдив 2015 надхвърлят между 5 и 7 пъти направените инвестиции.

Пълната версия на изследването може да прочетете тук