Курсът по предприемачество “Откриватели” вече и в Габрово

Първият модул от игровизирания курс по предприемачество „Откриватели“  се проведе в периода 08 – 10 ноември в хотел Мак, Габрово. Курсът стартира с 23 ученици на възраст междъ 14 и 19 години.

По време на обучението бяха разгледани следните теми:

✅Основни икономически принципи и характеристики на успешния предприемач;

✅ Оскъдност на ресурсите и стимули;

✅ Търговия, субективна стойност и намаляваща пределна полезност;

✅ Закони на търсенето и предлагането;

✅ Видове разходи.

Учениците се включиха в редица игрови ситуации, работиха по собствени бизнес идеи и решаваха множество казуси.

Модул 2 ще се проведе в периода 15 – 17 ноември, в хотел Мак. В петък, 15 ноември, учениците ще посетят компанията FFW, както и ще имат възможност да разговарят с регионалния мениджър на софтуерната компания – Божидар Бошнаков.

Курсът се реализира по програма „Младежки дейности“, с финансовата подкрепа на Община Габрово, както и с подкрепата на компаниите „АМК“ и „Принц“.

[:en]Кuzman Iliev will present "Man, economy and state" in Library of Economics[:bg]Кузман Илиев ще представи „Човек, икономика и държава” в Икономическа библиотека[:] [:en]Library of Economics[:bg]Икономическа библиотека[:]