В Пловдив стартира нова програма в помощ на учениците и техните родители

Основната цел на проекта, който се разработва и изпълнява от Фондация Бауерзакс с Възложител Община Пловдив, е оказване на помощ на деца и родители в избора на професия чрез внедряване на програма за ранна кариерна ориентация и мотивация. Програмата ще бъде пилотно имплементирана до 31 Декември 2018 г. в селектирани основни училища на територията на града.

Дейностите включват провеждане на срещи и предоставяне на пълна информация на родители и учители за тенденциите в индустрията в региона и възможностите за професионално развитие. В рамките на програмата, ученици от VI и VII клас ще имат възможността да се запознаят с процеса по създаване на някои от най-популярните в ежедневието ни продукти, посещавайки утвърдени производствени предприятия в региона на Пловдив. Те също така ще могат да научат как ще се развият професиите и каква ще е ролята на човека в силно автоматизираните и модерни заводи. Проектът включва и изграждане на устойчиви партньорства и канали за комуникация между работодатели и образователни институции.

В рамките на програмата вече бе проведено изследване на бъдещите тенденции на пазара на труда, чиито резултати еднозначно показват, че индустрията в Пловдив предлага все по-атрактивни условия за кариерно развитие. Пловдив се утвърждава като технологичен промишлен център, в който компаниите предлагат професионално обучение и възможности за кариерно израстване в сектори с висока добавена стойност. Преработващата промишленост създава от повече от половината произведена продукция в икономиката на област Пловдив и една трета от работните места. За последните пет години средногодишният ръст на заплатите в индустрията беше 9.1%. В сектори като производството на машини и оборудване те са с 48% по- високи спрямо средните за областта.

Над 500 милиона лв. са покупките на дълготрайни материални активи в промишлеността през последната година, за която има налични данни. Това са основно покупки на модерни машини и внедряване на нови технологии, които автоматизират част от дейностите, подобряват условията на труд и позволяват на предприятията да обучават качествено и в по-кратки срокове новите служители.

Засилва се интересът към дуалното образование, включително и от страна на бизнеса. Расте броят откривани дуални паралелки, които ще се увеличат с още 6 през новата учебна година. Бизнесът вече открито изразява готовност за подпомагане на образователния процес, като се проявява интерес към предлагането на стажове, организиране на кариерна ориентация, изнасяне на уроци „на място“, оказване на подкрепа при разработване на учебни програми и модернизиране на учебния процес, както и към предоставяне на обучения за учители с цел повишаване на квалификацията.