Механизъм "гражданско жури"

В периода 2013 – 2014 г., Фондация Бауерзакс реализацира проекта  „Активнo гражданство – подходът Бауерзакс”  с подкрепата на Финансовия Механизъм на Европейската Икономическа Общност. Проект „Активно гражданство – подходът Бауерзакс“ имаше за цел повишаване на степента на гражданско участие в процеса на вземане на решение на местно ниво, в това число и сред младежи.

В рамките на 14 месеца бяха проведени 6 срещи по метода „гражданско жури“, като целта е формулиране на гражданско становище/препоръки относно решаването на даден въпрос/и, представен/и пред местната власт.

Проектът подпомогна участвалите граждани да формулират над 90 препоръки. Екипът по проекта разработи и приложи на практика (по налични данни за първи път в България) механизъм за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно ниво тип „гражданско жури”. 

Наблюдение на комисии към Общински съвет Пловдив

Проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински съвет Пловдив” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обща цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения, касаещи териториалното развитие на град Пловдив.

За постигане на тази цел, в периода 2015-2016 г. се проведе регулярно наблюдение на заседанията на комисии към Общински съвет Пловдив, последвано от експертен анализ на информацията, разпространявана под формата на доклад сред заинтересовани страни.

Проектът също така включваше и идентифициране и работа с активни НПО, неформални групи, журналисти и граждани.

Свързани новини

На 09.02.2015 година от 18:00 часа Фондация Бауерзакс ще проведе публична среща – дискусия на тема „Насърчаване на прозрачността в работата на …

Имаш въпрос или искаш да ни подкрепиш?