Презентация на резултатите от изследване на НОЩ Пловдив 2015 в Гьоте-Институт

Събитието в София се проведе на 08.03.2016 година с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”, а любезен домакин бе Гьоте-Институт София. Сред публиката присъстваха журналисти, културни оператори, активни граждани, директори на културни институции и неправителствени организации.

По време на събитието Фондация Бауерзакс представи методиката за измерване на икономическото въздействие на културните събития, както и първото проучване на икономическия ефект на фестивала НОЩ 2015.

Крайният икономически ефект включва пазарните и непазарните въздействия и е между 1 и 1.4 милиона лева.

Каква е целта?

Целта на това начинание е да се създаде приложим метод и да се изгради капацитет от консултанти и широка коалиция от партньори за провеждането на изследвания на икономическото влияние на събития с нестопански характер. Настоящето изследване спомогна да се разработи методика, измерваща възвръщаемостта на направените инвестиции.

За кого е релевантна избраната методика?

Методът е приложим за широк спектър от потребители, включващ културни оператори, получатели на дарения, донорски организации, частни и публични дарители, медии и активни граждани. Резултатите от проучването на икономическите ефекти са полезни за мениджърите в областта на изкуството при анализирането и оценяването на отминали събития, както и при планиране на бъдещи такива. Информацията е релевантна и за партньори и спонсори от частния и публичния сектор, които подкрепят или възнамеряват да окажат подкрепа на културни събития или проекти. Следователно, разработената методика и способите, които тя обхваща, са приложими не само за културни фестивали и проекти, но и за по-широк спектър от събития, които нямат пряко икономическо въздействие.


12243386_10154004417489371_7437340234801599728_n

Основни използвани методи в изследването :

Жителите на Пловдив формират мнозинството от посетители с 79% или 24 500 човека .
Относно разпределението по възрастови групи, най-много посетители са между 18 и 25 години, наброяващи 32.4% от всички посетители.
Завършилите университет формират 49.7% от всички посетители.
Почти 80% от посетителите на събитието са посетили фестивала два или повече пъти в последните години.

– Анализ на ползите и разходите

Средната сума похарчена на човек за целия фестивал е в размер на 30 лв., в това число 21 лв. за храни и напитки. Пределният приход, който е резултат от 42 000 посещения направени от 31 000уникални посетителя в рамките на двете фестивални вечери, е в размер на 783 000 лв.
Общите разходи, свързани с организиране и провеждане на Нощ/Пловдив 2015, са в размер на 195 000 лв.
Нощ/Пловдив 2015 е със съотношение „ползи-разходи” (Benefit-cost ratio) от 4:1, което означава, че за всеки инвестиран лев, ползите за местната икономика са в размер на 4 лв.

– Метод на пътните разходи

Общите пътни разходи са в размер на 86 000 лв., като 51% от тях са в резултат напосещения, осъществени от Област София, следвани от Област Пловдив с 11.7%. На база Поасоново разпределение, потребителския излишък бе изчислен в размер на 118 000 лв. Склонността да се плати представлява сбора от потребителския излишък и реално направените транспортни разходи и е в размер на 204 000 лв.
– Метод на условното остойностяване

Общата склонност да се плати, използвайки метода на условното остойностяване, на база проведено анкетно допитване и общ брой посетители – 31 000, е в размер на 589 000 лв.