Индустрията в Пловдив предлага все по-атрактивни условия за кариерно развитие

Ново изследване показва бъдещите тенденции на пазара на труда, за да помогне на деца и родители в избора на професия

Пловдив се утвърждава като технологичен промишлен център, в който компаниите предлагат професионално обучение и възможности за кариерно израстване в сектори с висока добавена стойност. Преработващата промишленост създава от повече от половината произведена продукция в икономиката на област Пловдив и една трета от работните места. За период от пет години броят на наетите в производството е нараснал с 4500 души, като търсенето на кадри със средно техническо образование се увеличава.

За последните пет години средногодишният ръст на заплатите в индустрията беше 9.1%. В сектори като производството на електрически съоръжения те са с 34% по-високи спрямо средните за областта, а в производството на машини и оборудване те са с 48% по- високи.

Над 500 милиона лв. са покупките на дълготрайни материални активи в промишлеността през последната година, за която има налични данни. Това са основно покупки на модерни машини и внедряване на нови технологии, които автоматизират част от дейностите, подобряват условията на труд и позволяват на предприятията да обучават качествено и в по-кратки срокове новите служители.

Засилва се интересът към дуалното образование, включително и от страна на бизнеса. Расте броят откривани дуални паралелки, които ще се увеличат с още 6 през новата учебна година. Наблюдава се и стремеж към увеличаване на броя партньорства с цел предлагане на разнообразни учебни практики и стажове. Бизнесът вече открито изразява готовност за подпомагане на образователния процес, като се проявява интерес към работата с ученици, включително и чрез предлагането на стажове, организиране на кариерна ориентация, изнасяне на уроци „на място“ и запознаване на ученици с последните тенденции в съответния сектор. Позитивно е отношението и към оказване на подкрепа при разработване на учебни програми и модернизиране на учебния процес, както и към предоставяне на обучения за учители с цел повишаване на квалификацията.

Изследването е част от програма за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици, родители и учители от основни училища, разработвана и изпълнявана от Фондация Бауерзакс по поръчка на Община Пловдив.