Измерване на икономически ефекти в сферата на културата

за методологията

Фондация Бауерзакс създаде методология за измерване на икономическите ефекти от събития с нестопански характер. Бе изградена широка коалиция от партньори, сред които Факултетът по Социология към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и Фондация Отворени Изкуства. Вярваме, че тази методология е ценна за широк кръг от потребители, вкл. културни оператори и други грантополучатели, донори – публичен и частен сектор, медии и активни граждани.

Обект на пилотното тестване на методологията бяха общите икономически ефекти от фестивала Нощ/Пловдив 2015. Активно участие в работата на терен взеха ученици от програмата „Предприемачът като откривател“. Използвахме три допълващите се метода за оценка на ползите и стопанските ефекти:

  •  Анализ на ползите и разходите;
  • Метод на пътните разходи;
  • Измерване на заявените предпочитания.

Измерване на икономически ефекти в сферата на културата

резултати

Резултатите от анализа на ползите и разходите сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на Нощ/Пловдив 2015, приходите за икономиката са в размер на 4 лв. Пределният приход, който е резултат от 42 000 посещения направени от 31 000 уникални посетителя в рамките на двете фестивални вечери, е в размер на 783 000 лв.

Чрез метода на пътните разходи бе възможно да се изгради консервативен сценарий, на база на който да се изчисли каква е сумата, на която посетителите на фестивала оценяват полученото благо. С метода на пътните разходи бе направена консервативна оценка на „склонността да се плати” в размер на 204 000 лв.

На база на оптимистичния сценарии, получен чрез измерване на заявените предпочитания на посетителите на Нощ/Пловдив 2015, бе изчислена „склонност да се плати” в размер на 589 000 лв. Получената стойност не замества, а допълва ползите, генерирани за местната икономика, което позволява да изчислим общата икономическа стойност на Нощ/Пловдив 2015. Общите ползи, получени в резултат на Нощ/Пловдив 2015 надхвърлят между 5 и 7 пъти направените инвестиции.

Ефекти от Нощ/Пловдив 2015

0
ПРЕДЕЛНИ ПРИХОДИ В ЛЕВА ПО МЕТОДА НА ПОЛЗИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПРИХОДИ В ЛЕВА ЗА ВСЕКИ ИНВЕСТИРАН ЛЕВ В СЪБИТИЕТО
ЛЕВА СКЛОННОСТ ДА СЕ ПЛАТИ (КОНСЕРВАТИВНА ОЦЕНКА)
ЛЕВА СКЛОННОСТ ДА СЕ ПЛАТИ (ОПТИМИСТИЧНА ОЦЕНКА)
ОБЩ БРОЙ ПОСЕЩЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 2 ФЕСТИВАЛНИ ДНИ
"УНИКАЛНИ" ПОСЕТИТЕЛИ НА НОЩ/ПЛОВДИВ 2015

Свързани новини

Една добре разработена методология позволява измерване както на чисто пазарните ефекти, така и на не-пазарните такива. Това дава възможност да се измерват и …

Събитието в София се проведе на 08.03.2016 година с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”, а любезен домакин бе Гьоте-Институт София. Сред публиката …

Имате запитване за икономическо изследване?